en

Company Profile


Výskumný ústav zváračský - Priemyselný inštitút SR

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Základný a aplikovaný výskum a vývoj technológií zvárania a oblastí s nimi súvisiacimi; experimentálna, overovacia a malosériová výroba zváracích materiálov, strojov a zariadení na zváranie a príbuzné technológie, modulov strojov a zariadení, zvarkov, zváraných konštrukcií a odliatkov; metodické riadenie výchovy zváračských odborníkov vo zváračských školách, odborná príprava inžiniersko–technických kádrov pre výrobu zvarkov, školenie zváračského personálu;certifikácia personálu vo zváraní a NDT, činnosť Autorizovaného národného orgánu (ANB) na implementáciu vzdelávania, autorizáciu a certifikáciu personálu vo zváraní podľa smerníc EWF/IAB na Slovensku; certifikácia systémov manažérstva kvality systémov enviromentálneho manažérstva a systémov manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, činnosť Autorizovaného národného orgánu pre certifikáciu výrobcov zváraných konštrukcií (ANB CC) na certifikáciu systémov plnenia požiadaviek na kvalitu vo zváraní;certifikácia výrobkov, preukazovania zhody, systému vnútropodnikovej kontroly a vykonávanie inšpekcií, prídavných materiálov na zváranie v jadrovej energetike, inšpekcie vnútropodnikovej kontroly, inšpekcia výroby a výrobkov v oblasti zváraných kovových konštrukcií a zariadení, inšpekcia postupov zvárania (WPAR/WPQR);účasť na implementácii slovenských technických noriem súvisiacich so zváraním a materiálmi v nadväznosti na systém európskej (CEN) a medzinárodnej (ISO) normotvorby;vydávanie odborných publikácií a periodík z oblasti zvárania; maloobchodná činnosť a obchodné služby s ňou spojené; ubytovacie služby; prenájom priestorov