en

Company Profile


EKOSPOL a.s.

Category
Name
Contact Number

Company Profile

Projekty pre územné a stavebné konania vodohospodárskych stavieb (vodovody, vodojemy, ČOV, úpravy tokov, prehrázky, protipovodňové úpravy, skládky tuhého komuálneho odpadu); posudzovanie a návrhy riešenia rekonštrukcií a modernizácií čistiarní odpadových vôd; posudzovanie vplyvov stavieb na životné prostredie Environmental impact assessment (EIA)Projects for the land and building costs of water structures (aqueducts, reservoirs, treatment plants, changed flows, retaining, flood adjustment komuálneho solid waste landfill) assessment and proposals to address the reconstruction and modernization of sewage treatment, assessment of construction impacts on the environment Environmental impact assessment ( EIA)

Reviews

  • Global Tech Help